Dokumentacja

Działania fundacji regulowane są przez statut, z którego wyciąg możesz przeczytać TUTAJ.

 

Fundacja Fusion działa w oparciu o Politykę Prywatności. Wyciąg informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje się poniżej.

 

Fundacja Fusion Polska w oparciu o Politykę prywatności, 
wywiązując się z nałożonego prawem obowiązku informacyjnego dotyczącego przepisów o ochronie danych osobowych dla krajów Unii Europejskiej, informuje:

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest fundacja Fusion Polska (dalej: ,,My”, ,,Fusion Polska” albo ,,Fundacja”), zarejestrowana pod numerem KRS 0000507612, z siedzibą w Legnicy, ul. Św. Wojciecha 9of./7, właściciel strony internetowej
www.fusion-polska.eu .

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres pocztowy: Fusion Polska, Inspektor Ochrony Danych, ul. Św. Wojciecha 9of./7 59-220 Legnica
 
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z jednym lub wieloma zdarzeniami wymienionymi poniżej:
- rejestracja na jedno z naszych wydarzeń (warsztaty BeFree, FollowUp, Encounter i in.);
- zakup książek w naszym wydawnictwie;
- wypełnienie danych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej w związku z zadawanym nam pytaniem;
- abonowanie newslettera (projekt Brazilian KidsKare lub/i Nepali Kids).
 
Każde takie zdarzenie nazywamy ogólnie „zawartą z nami umową”
?
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fusion Polska?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest/było to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną i wykonania zawartych przez Ciebie z nami transakcji rejestracji i uczestniczenia w organizowanych przez nas wydarzeniach;

- rozwiązywania problemów technicznych związanych z ww. wydarzeniami;

 - realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży (wydawnictwo);

- obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację (wydawnictwo);

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

- obsługi wysyłki newslettera drogą elektroniczną;

- udostępniania Twojego wizerunku w dokumentacji foto-video z wydarzeń fundacji (materiał znajdujący się w galerii);

 

- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług oraz wykonaniem zawartych przez Ciebie z nami transakcji rejestracji i uczestniczenia w organizowanych przez nas wydarzeniach.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (wydawnictwo).
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, którym jest:

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami informacyjnymi dotyczącymi organizowanych przez nas wydarzeń, prowadzonych akcji charytatywnych i innych, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami informacyjno-marketingowymi, dotyczącymi działalności Wydawnictwa fundacji.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych fundacji oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonywaniem umowy;
 • obsługa należności finansowych, związanych z działalnością wydawnictwa (sprzedaż książek);
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą – chodzi tutaj o możliwość uczestniczenia w naszych wydarzeniach, otrzymywanie newslettera (jeśli go abonowałeś), realizację sprzedaży poprzez wydawnictwo, przesłaniem nam wiadomości a pomocą formularza kontaktowego na stronie www itd.

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować żadnej z powyższych usług
W niektórych przypadkach (np. podczas rejestracji na wydarzenia) możemy wymagać od Ciebie podania dodatkowych danych niezbędnych dla nas ze względów prawnych lub organizacyjnych (np. numer telefonu lub numer PESEL przy rejestracji na warsztaty BeFree). Będziesz każdorazowo informowany o tym, które dane są dla nas niezbędne i w jakim celu je gromadzimy.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec fundacji w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez fundację; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzanych danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 r.

Komu udostępniamy twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze (np. PayPal), ubezpieczeniowe (w przypadku ubezpieczenia NNW dla uczestników wydarzeń), wykonują usługi audytowe (w dziale księgowości), wykonują usługi wysyłkowe (dotyczy przewoźnika pocztowego / InPost dla przesyłek wydawnictwa). Możemy przekazać twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, lub cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym fundacja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie profilujemy twoich danych.