Projekt Pakistan: Community Center

Od 2019 roku działamy w Pakistanie, a w planach jest rejestracja podmiotu powiązanego z naszą fundacją (organizacja charytatywna Living Spring Pakistan), poprzez który wszystkie nasze obecne oraz przyszłe działania mogłyby być koordynowane oraz realizowane z większą łatwością oraz przejrzystością.

Pakistan to kraj wielkich sprzeczności: nowoczesnych, rozwijających się miast, z ośrodkami edukacyjnymi, infrastrukturą medyczną i ekonomiczną, naśladujących rozwój zachodniej cywilizacji, oraz ogromnych terenów rolnych oraz nieużytków, z małymi wioskami, borykającymi się z głodem, pozbawionych dostępu do elektryczności, bieżącej wody oraz edukacji, zwłaszcza dziewczynek i kobiet. Nierówności klasowe, niepokoje społeczne powodowane niestabilną polityką, korupcją, a także działalnością organizacji terrorystycznych i grup islamskich fundamentalistów przyczyniają się do destabilizacji życia wielu mieszkańców tego pięknego kraju.

Następstwa COVID-19 w Pakistanie pogłębiły problemy i wyzwania zwłaszcza dla zmarginalizowanych społeczności, które muszą stawić czoła wielowymiarowemu ubóstwu, takiemu jak kryzys zdrowotny, utrata pracy, życie poniżej granicy ubóstwa z większym ryzykiem deprywacji potrzeb egzystencjalnych oraz zmniejszeniem się bądź utratą stałego źródła zarobków. Dotyczy to przede wszystkim mniejszości religijnych lub społeczności marginalizowanych, które już są dyskryminowane pod względem miejsc pracy i innych dostępnych udogodnień w Pakistanie. Mniejszości te stanowią 3% całej populacji (220 milionów).

Większość populacji takich osób wyemigrowała ze wsi do miast, aby zarobić na życie. Na tych zatłoczonych obszarach miejskich obowiązują wysokie czynsze za mieszkania, brak jest miejsc rekreacyjnych oraz panuje dyskryminacyjna postawa właścicieli domów. Aby rozwijać działania w Pakistanie potrzebujemy ośrodka, w którym będą odbywać się zaplanowane przez nas projekty: edukacyjny (szkoła dla krawcowych, rzemieślników; kursy ekonomiczne; obsługa komputera); mobilna klinika pierwszego kontaktu medycznego; punkt szkoleń kompetencyjnych; świetlica socjalna dla najuboższych. W tym centrum chcemy także współtworzyć duchowy i intelektualny rozwój przywódców lokalnych, dając im wykształcenie - zasadnicze (czytanie i pisanie) oraz teologiczne (szkoła biblijna i duszpasterstwo). Taki ośrodek będzie pomocą dla lokalnych chrześcijan, którzy w pakistańskim społeczeństwie są szczególnie narażeni na prześladowania i dyskryminację na tle religijnym. Będzie też oferować wsparcie i rozwój w zakresie życia społecznego dla każdej potrzebującej osoby, niezależnie od przynależności religijnej, demonstrując poprzez to wartości chrześcijańskie.

Proces uruchomienia takiego centrum może potrwać kilka lat. Sposobem na złagodzenie ubóstwa jest wysoki wzrost gospodarczy i edukacja dorosłych i innych osób w ramach edukacji nieformalnej, poprzez różne seminaria, warsztaty, szkolenia, gdzie mogą uczestniczyć w zajęciach i uczyć się bez stawiania czoła dyskryminującym postawom.

Status na lipiec 2022 roku:
W tej chwili regularnie wspieramy wiele potrzebujących rodzin, głównie chrześcijańskich, ale nie tylko, pomagając im radzić sobie z codziennym życiem z powodu ograniczeń związanych ze skutkami pandemii COVID-19 i ich dramatyczną sytuacją zawodową – wspieramy czesne dla najbiedniejszych z tych dzieci, chrześcijańskich więźniów w dwóch więzieniach, zaopatrzenie w niezbędne lekarstwa i badania lekarskie, finansujemy krytycznie ważne operacje medyczne, na które w państwowych szpitalach czeka się kilka lat lub są niedostępne dla osób nieubezpieczonych, dostarczamy pomoc materialną i finansową w sytuacjach kryzysowych, takich jak trzęsienie ziemi, powódź itp. Przykładowe działania z ostatniego roku to:

- wsparcie finansowe operacji medycznych dla dwóch potrzebujących, ubogich osób (usunięcie kamieni z woreczka żółciowego, operacja neurologiczna u nastolatka likwidująca ucisk na mózg);

- wsparcie finansowe osób ubogich w opłatach za wynajem mieszkania;

- zakup wózka inwalidzkiego dla starszej osoby z muzułmańskiej rodziny;

- wsparcie w opłatach za mieszkanie i w zakupie leków dla kilku wdów z dziećmi;

- wsparcie materialne i finansowe dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Harnai, Beludżstan (październik 2021 r.);

- regularne wsparcie dla ubogich i sierot oraz osób niepełnosprawnych w zakresie zakupu żywności i przyborów codziennej potrzeby (higienicznych, leków itp.);

- zakup generatorów prądotwórczych dla potrzebujących społeczności (w Pakistanie przerwy w dostawach prądu są częste, a w okresie letnim potrafią trwać kilka godzin bez przerwy, co ma negatywne skutki dla funkcjonowania lodówek przechowujących leki, czy domowych aparatur podtrzymujących życie).

Obecnie jesteśmy w trakcie procesu rejestracji podmiotu (NGO) w Pakistanie. Wymaga on od nas przebrnięcia przez bardzo skomplikowany system prawny pakistańskich przepisów, wielu płatnych konsultacji prawniczych na miejscu oraz wynajęcia pomieszczenia na biuro i siedzibę filii naszej organizacji na miejscu. Kolejnym etapem będzie znalezienie i wynajęcie budynku (do 150m2), w którym rozpoczniemy pierwsze regularne projekty: edukacyjny (nauka języka angielskiego, krawiectwo) oraz medyczny (konsultacje u lekarza rodzinnego, fizjoterapia).

WSPARCIE PROJEKTU
Fusion Polska, ul. Św. Wojciecha 9of./7, 59-220 Legnica, NIP: 691-250-54-19
mBank
PL39 1140 2004 0000 3402 8000 8201
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK 
Waluta: PLN 
Tytułem: darowizna na cele statutowe – Pakistan 

Wsparcie dla koordynatorów projektu
Więcej informacji na: https://patronite.pl/reministry